تبلیغات
مرکز تخصصی مدیریت دانش - بررسی مدیریت دانش در میان ابزار های مدیریتی
  بررسی مدیریت دانش در میان ابزار های مدیریتی | عمومی . مقاله .

ابزارهای مدیریتی

امروزه مدیران شاهد پیدایش روز افزون ابزارها و تكنیك های مدیریتی در دنیای كسب و كار هستند. برخی از این ابزارها مانند برنامه ریزی استراتژیك و الگویابی حیطه كاربرد وسیعی را شامل می شوند، در حالی كه بعضی دیگر مانند RFID) [1]) حیطه كاربرد بسیار محدودی دارند. آشنایی، انتخاب و به كارگیری صحیح این ابزارها از جمله وظایف چالش برانگیز مدیران است.
شركت «بین و شركا[2]» با هدف كمك به مدیران در این مورد، از سال 1993 پروژه تحقیقاتی ای را برای كسب اطلاعات درباره ابزارهای مدیریتی آغاز كرده است. بدین منظور، در نظرسنجی ای كه هرساله تكرار می شود، پرسشهایی درباره ابزارهای مورد استفاده ، میزان استفاده و رضایت مدیران از ابزارهای مذكور و همچنین طرز فكر آنها راجع به موضوعهای مهم كسب و كار مطرح می شود.

شركت مشاوره مدیریت «بین و شركا» در سال 1973 تاسیس شده است. از آن زمان تاكنون این شركت توانسته است با ارائه خدمات متنوع، موقعیت متمایزی را در بین شركتهای مشاوره مدیریت برای خود كسب كند. این شركت هم اكنون دارای 39 شعبه در 26 كشور است. رقبای اصلی شركت «بین و شركا» شركتهای مكنزی، گروه مشاوران بوستون و شركت بوزآلن هستند.
طی 14 سال گذشته شركت «بین» مطالعات خود را با اهداف زیر انجام داده است:

- كمك به مدیران برای شناسایی و به كارگیری یكپارچه و صحیح ابزارهای مدیریتی به منظور بهبود نتایج عملكرد سازمانها؛

- آشنایی با چالشها و اولویتهای استراتژیك مدیران.

در نتیجه پایگاه داده ای مشتمل بر اطلاعات گردآوری شده از 8504 پاسخ دهنده از سازمانهایی با اندازه های گوناگون و در طیف گسترده ای از صنایع در بیش از 70 كشور، تشكیل شده است.

در شكل شماره یك نحوه نمونه گیری و توزیع پاسخ دهندگان به تفكیك سالهای 2007-1993 و سال 2007 نشان داده شده است. در مطالعه انجام شده در سال 2007 كشورهای واقع درآسیا و اقیانوسیه، آمریكای لاتین در مقایسه با سالیان گذشته سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند.


شكل شماره 1: پراكندگی پاسخ دهندگان به پرسش ها.

داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و همچنین انجام مصاحبه های تكمیلی گردآوری شده است. پرسشنامه مذكور در 4 بخش طراحی شده ، كه موضوعهای زیر را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهد:

1. میزان به كارگیری ابزارها و تكنیك های مدیریتی (در این بخش استفاده از هر یك از ابزارها طی سالهای 2000 تا 2006، در سال 2006 و همچنین احتمال استفاده از آن در سال 2007 مورد پرسش قرار گرفته است)؛

2. میزان رضایت از ابزارها و تكنیك های مدیریتی ( در این بخش ابزارهایی كه طی سالهای 2000 تا 2006 مورد استفاده قرار گرفته اند، بررسی می شود.)؛

3. روندهای مدیریتی (در این بخش نیازها و اولویتهای سازمانها از طریق مطرح كردن گزاره هایی درباره گرایشهای مدیریتی موجود در سازمانها مورد بررسی قرار گرفته است)؛

4. ویژگیهای جمعیت شناختی (شامل نام، آدرس و اطلاعات مربوط به نوع فعالیت و میزان فروش سازمان).

در سال 2007، 25 مورد از ابزارها و تكنیك ها - كه نزد مدیران از بیشترین محبوبیت برخوردار بوده اند- با توجه به دو معیار زیر برگزیده شده و مورد بررسی قرار گرفته اند:

* مرتبط بودن ابزار با مدیریت ارشد سازمان؛

* مطرح بودن ابزار در مباحث روز مدیریت (مطالب منتشر شده در مطبوعات تجاری در مورد ابزارها به عنوان شاخصی درباره میزان مطرح بودن آنها در مباحث روز مدیریت در نظر گرفته شده است)؛

نتایج حاصل از پژوهش انجام شده در سه بخش كلی با عناوین میزان استفاده از ابزارها و میزان رضایت از ابزارها ارائه شده است.

1- میزان استفاده از ابزارها: مطالعات انجام شده حاكی از آن است كه میانگین تعداد ابزارهای مورد استفاده شركتها در سراسر جهان از 16 مورد در سال 2002، به 13 مورد در سال 2004 كاهش یافته است. در 14 سال گذشته میانگین تعداد ابزارهای مورد استفاده شركتها 12.5 بوده و این تعداد هرگز كمتر از 10.4 نبوده است. بر اساس نتایج به دست آمده شركتهای بزرگ تمایل به استفاده از ابزارهای بیشتری داشته اند. همچنین شركتهای واقع در آمریكای شمالی و اروپا نسبت به شركتهای واقع در آسیا و آمریكای جنوبی ابزارهای بیشتری را به كار گرفته اند.

نمودار شماره یك میزان استفاده از ابزارها و تكنیك های مدیریتی را در سال 2007 نشان می دهد.


نمودار شماره 1: میزان استفاده از ابزارهای مدیریتی

طی سالهای گذشته ابزار برنامه ریزی استراتژیك بیشترین كاربرد را داشته است. میزان استفاده از این ابزار در تمامی كشورهای مورد مطالعه، به غیر از آسیا بسیار نزدیك به هم بوده است. لازم به ذكر است كه میزان استفاده از 10 ابزار برگزیده به عنوان پر استفاده ترین تكنیك های مدیریتی، در مناطق و كشورهای مختلف متفاوت بوده است.


نمودار شماره2: ده ابزار پر مصرف به تفكیك مناطق مختلف

2- میزان رضایت از ابزارها: بنابر نتایج حاصل از این پژوهش دو ابزاری كه مدیران بیشترین میزان رضایت را از آنها داشته اند، شامل موارد زیر می شوند: برنامه ریزی استراتژیك و بخش بندی مشتریان می باشد. در نمودار شماره سه میزان میانگین میزان رضایت از ابزارهای مورد بررسی نشان داده شده است.


نمودار شماره 3: میزان رضایت از ابزارهای مدیریتی

قابل ذكر است كه پائین بودن میزان رضایت مدیران از هر یك از ابزارها در یك بازه زمانی خاص، نباید منجر به قضاوت قطعی درباره آن تكنیك ها شود. به عنوان مثال، مدیریت ارتباط با مشتری در چند سال گذشته كمترین میزان استفاده و رضایت را داشته است درحالی كه در سال جاری این ابزار از موقعیت بسیار بهتری برخوردار است .

 میزان رضایت از ابزارها در بعضی موارد تابعی از اندازه شركتهاست. به طور مثال شركتهای بزرگ از شش سیگما و شركتهای كوچك از مدیریت كیفیت جامع ،استراتژی های رشد، برون سپاری و مدیریت دانش رضایت بیشتری داشته‌اند.

شركتهای آسیایی به طور كلی، كمترین و شركتهای آمریكای جنوبی بیشترین میزان رضایت را از ابزارهای مورد بررسی داشته اند.

 

پس از بررسی اطلاعات مربوط به شركتهایی كه تجربه موفقی در انتخاب و به كارگیری ابزارها و تكنیك های مدیریتی داشته اند، توجه به نكات زیر در این باره به مدیران توصیه شده است:

1.تصمیم گیری با تكیه بر اطلاعات صحیح و واقعی:

هر یك از ابزارها دارای نقاط قوت و ضعف مختص به خود هستند.به منظور استفاده

موفقیت آمیز از تكنیك ها و ابزارهای موجود، لازم است تا ابتدا تأثیرات مستقیم غیر مستقیم هر یك از آنها كاملا"شناسایی شده و سپس تركیبی از ابزارهای مناسب، در زمان مناسب و به شیوه صحیح به كارگرفته شود. استفاده از نتایج تحقیق حاضر و بهره گیری از تجربیات سایر كاربران ابزارهای مورد نظر، می تواند در این راستا راهگشا باشد.

2.پشتیبانی از استراتژی های بلند مدت به جای همراه شدن با جریانهای زودگذر:

مدیرانی كه همراه شدن با جریانهای زودگذر را در سازمان ترغیب می كنند، اطمینان و اعتقاد كاركنان را نسب به توان خود برای ایجاد تغییرات مورد نیاز تضعیف می كنند. مدیران با پشتیبانی و ترغیب جهت گیریهای استراتژیك واقع بینانه و توجه به ابزارهای مورد استفاده در شركت به عنوان تابعی از استراتژی، به نتایج بهتری دست خواهند یافت.

3.انتخاب بهترین و مناسب ترین ابزار:

مدیران نیازمند در اختیار داشتن یك سیستم منطقی برای انتخاب، به كارگیری و یكپارچه سازی ابزارهای مناسب برای شركت خود هستند. یك ابزار تنها تا جایی كه سازمان را در جهت كشف نیازهای برآوره نشده مشتری، ایجاد توانائیهای متمایز كننده و بهره گیری از مواضع آسیب پذیر رقبا و یا تركیبی از این سه یاری كند به ایجاد بهبود در نتایج منجر خواهد شد.


جهت مشاهده شکل ها، متن کامل را در اینجا مشاهده نمایید.

 

  • منبع:

1.Darrell Rigby, Bilodeau Barbara Management Tools Surveys , , Bain & Company ,2007
 2.Vault Guide to the Top 50 Management and Strategy Consulting Firms, 2007 Edition[1] استفاده از امواج رادیویی در ردیابی اشیا و داده ها (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION=RFID)

[2] BAIN & COMPANY


با تشکر از سرکار خانم مهندس صادق نیا


نوشته شده توسط س. محمد جلالی در 10 بهمن 87، ساعت 04:03 ق.ظ
  مشاهده مطالب

صفحات:

تعداد کل صفحات: 0

بازگشت به صفحه اول

  30 مطلب آخر


Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka - Video
همای دانش
Stanford University Courses, Online and Free: Spring 2012
مدیریت دانش، از حقیقت تا مُد سازمانی!
KM Papers Published in the International Conferences of the System Dynamics Society
Organizational Culture and Knowledge Management
فراخوان پایان نامه
IS KM dead?
تعریف دانش
پرسشنامه ابزاری در خدمت پژوهش یا هدف نهایی پژوهش؟
نظر سنجی یکسال گذشته در خصوص فعالیت های انجام شده مدیریت دانش در سازمان های ایرانی
Watson غولی که همه چیز می داند!
معرفی کتاب مدیریت جریان، یك نظریه فرآیندی از شركت دانش بنیان (مولفان: نوناكا، تویاما و هیراتا)
دانلود مقاله
مصاحبه با مدیر دانش کتابخانه Harvard Business School
تکاتی در باب ارسال مقالات
The 7th International Conference on Knowledge Management
Seven Types of Knowledge Loss in the Knowledge Capture Process
بررسی عوامل زمینه ساز مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر
آشنایی با یکی از معروف ترین نویسندگان مدیریت دانش
چالش‌های فراروی آینده مدیریت دانش در ایران
10 اشتباه بزرگ، رایج و شدیدا ایرانی... در مدیریت دانش!
نظر سنجی یکسال گذشته در خصوص تمایل به تبادل دانش
SharePoint collaboration for Apple
طراحی یک Knowledge Center
سلام...!
تعطیلی موقت سایت...
برگزاری كارگاه آموزشی دروس آموخته شده در پایان هر پروژه
استراتژی‌های انتقال تجارب
یکپارچه‌سازی پروژه‌ها با کمک مدیریت دانش

 صفحه اول بلاگ  /  تماس با نویسنده


www.InsideKM.com
  Iranian Knowledge Management Center - Since 2006